Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เรียกประชุม) (04 ส.ค. 3103)  
ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2561 ... (22 พ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ค่ะ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (22 พ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ค่ะ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองตามเอกสารสัญญาประชาคม (09 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (09 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมัยท... (03 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล (03 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานวันลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดย... (02 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ... (25 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง การอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ... (25 ต.ค. 2560)
ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็... (19 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมั... (12 ต.ค. 2560)
ประกาศ! วันพรุ่งนี้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคม ระดับชุมชนและตำบลเพื่อจัด... (03 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ค่ะ ผู้พิการ สามารถมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ได้ตลอดทั้งปีค่... (03 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ค่ะ ผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2502 ให้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชี... (03 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ค่ะ ผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2501 ให้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชี... (03 ต.ค. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒท้อ... (02 ต.ค. 2560)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (29 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ... (29 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง จัดตั้งกลุ่มพนักงาน เพื่อดำเนินการด้านความโปร่ง... (29 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ... (22 พ.ย. 2560)  

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ... (22 พ.ย. 2560)  

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ... (22 พ.ย. 2560)  

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ... (22 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ... (21 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ... (20 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ... (13 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ... (13 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ... (13 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ... (10 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ... (10 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ... (10 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2... (08 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2... (08 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2... (03 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2... (03 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 256... (02 พ.ย. 2560)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 256... (24 ต.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 256... (24 ต.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 256... (24 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประการเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้... (24 ต.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (16 ต.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถน... (05 ต.ค. 2560)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 แบบ สขร.1 (01 ส.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีต ถนนระ... (01 ส.ค. 2560)
เงื่อนไขการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีต ถนนระแงะมรรคา 7 (01 ส.ค. 2560)
เงื่อนไขการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 11 ซอย 5 (31 ก.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 11 ซอย... (26 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนผิวจรา... (05 ก.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจังซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 แบบ สขร.1 (01 พ.ค. 2560)
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 11... (04 เม.ย. 2560)
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครการปรับปรุงอาคารฌาปนสถานเทศบาลตำบลตันหยงมัส (08 มี.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (แบบ สขร.1) (01 ก.พ. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบ... (01 ก.พ. 2560)
เงื่อนไขการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 11 ซอย 1 (31 ม.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล.ถนนระแงะมรรคา 24 (09 ม.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (แบบ สขร.1) (01 ม.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงฌาปนสถานเทศบาลตำบลตันหยงมัส. (07 พ.ย. 2559)
เงื่อนไขการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฌาปนสถานตำบลตันหยงมัส (07 พ.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ถนนระแงะมรรคา 24 (03 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th