Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ด้านสังคม
    ชุมชนทำงานเป็นกลุ่ม เน้นการมีส่วนร่วม การประชาสังคมสร้างเครือข่ายชุมชนให้มีความเข้มแข็ง “ วัด มัสยิด โรงเรียน ชุมชน ” เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
     ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา พร้อมทั้งสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอันดีงาม
     งานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีทำบุญเดือนสิบ งานเมาลิด วันอาซูรอ วันเด็ก และวันสำคัญต่าง ๆ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด
     สนับสนุนส่งเสริม และช่วยเหลือ หรือให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คนชรา เด็กกำพร้า คนพิการทุพลภาพ ต้องได้รับการดูแลความเป็นอยู่อย่างเหมาะ และทั่วถึง

ศาสนา และวัฒนธรรม
     ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัสส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๘๐ นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๒๐ มีวัด ๒ แห่ง และมีมัสยิด ๒ แห่ง

ประเพณีของชาวพุทธ มีลักษณะคล้ายกับชาวพุทธทั่วไปในจังหวัดอื่นทางภาคใต้ ได้แก่
     การแต่งงาน
     การขึ้นบ้านใหม่
     วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์
     การบวชนาค
          งานบุญเดือนสิบ
          งานลอยกระทง 
     พิธีงานศพ เป็นต้น

ประเพณีวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ที่สำคัญได้แก่
     ประเพณีแต่งงาน
     พิธีถือศีลอด (ถือบวช)
     ประเพณีมาแกปูโล๊ะ (กินเหนียว)
     พิธีการเข้าสุนัต
     ประเพณีวันรายอปอซอ
     ประเพณีวันฮารีรายอ
     ธรรมเนียมการเคารพ
     ประเพณีการปลงศพ

การศึกษา
     เทศบาลตำบลตันหยงมัสมีสถานศึกษาซึ่งอยู่ในความดูแลขณะนี้ คือ ศูนย์เด็กของเทศบาลซึ่งตั้งอยู่บนถนนพระยาระแงะใกล้กับอาคารสำนักงานเทศบาล
     เทศบาลตำบลตันหยงมัสมีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลดังรายละเอียดต่อไปนี้
สถานศึกษา จำนวนบุคลากรครู จำนวนนักเรียน จำนวนครู /
นักเรียน
รวม รวม
๑. ศูนย์เด็กเล็กของเทศบาล
๒. โรงเรียนเจริญศึกษา
๓. โรงเรียนแหลมทองวิทยา
๔. โรงเรียนระแงะ
๕. โรงเรียนตันหยงมัส
๖. โรงเรียนดารุสลาม
๗. โรงเรียนเขาพระ
๘. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙

๕๒
๘๐

๕๕
๓๗๕
๑๔
๘๘
๓๕
๙๙๒
๑,๔๐๐
๔๙๔
๕๙๖
๔,๗๓๗
๑๓๔
๖๑๓
๑/๑๘
๑/๑๙
๑/๑๘
๑/๑๗
๑/๑๑
๑/๑๓
๑/๑๐
๑/๗
รวม ๕๙๓ ๘,๖๘๙ ๑/๑๕
 


สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th