Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลตันหยงมัส
    “ ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนางานสาธารณสุข  แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  พร้อมสร้างรายได้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ”

 วิสัยทัศน์
     " เป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาประเทศ เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย "

พันธกิจ
    1.   พัฒนาการศึกษารวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับการเรียนการศึกษา และการกีฬาของ ประชาชน ให้ครอบคลุมเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     2.  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนเพื่อให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
     3.   ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยสร้างจิตสำนึกในการ รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่
    4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่วิถีการเรียนรู้ สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความมั่นคง ความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
    5. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนผลิตสู่การเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันบนพื้นฐานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ


สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th