Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบาลตำบลตันหยงมัส
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แนวทางการพัฒนา
     ๑.๑ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง  บำรุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เขื่อน  ระบบระบายน้ำ
     ๑.๒ สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค  บริโภค
     ๑.๓ จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล
     ๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
     ๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต/แนวทางการพัฒนา
     ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
     ๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
     ๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน - นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการจัดการศึกษา
    ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
    ๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
    ๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
    ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ               เรียบร้อย/แนวทางการพัฒนา
     ๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไต
    ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
    ๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
    ๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว/แนวทางการพัฒนา
      ๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
    ๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
    ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    ๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
   ๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/แนวทางการพัฒนา
    ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
    ๕.๔ จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
    ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น/แนวทางการพัฒนา
     ๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
     ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
     ๖.๓ เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
     ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
     ๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
 ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล/แนวทางการพัฒนา
       ๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
       ๗.๒ พัฒนาปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
       ๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
       ๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
       ๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
       ๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
          เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ของปัญหาที่มีอยู่ของแต่ละชุมชนถึงแนวโน้มด้านการพัฒนาที่จะมีขึ้นในอนาคต ได้ดังนี้

.๑.๑ แนวทางพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
            เทศบาลได้วางแผนงานด้านการออกสำรวจพื้นที่ โดยการวางแผนแก้ปัญหาในระยะยาว และแบ่งพื้นที่การดูแลให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการออกสำรวจตรวจตราบริเวณจุดที่คาดว่าจะเกิดเหตุอันเกิดจากความชำรุดของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง/จุดที่ถนนอาจเกิดความชำรุดที่ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน โดยจัดทำเป็นตารางแผนการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่วัน/เวลา/สถานที่ และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ตามที่ประชาชนแจ้งเข้ามา
๓.๑.๒ แนวทางพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
         เทศบาลได้วางแผนงานด้านการช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มผู้ว่างงาน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ ดูแล และจัดฝึกอบรม โดยจัดทำเป็นตารางแผนการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่วัน/เวลา/สถานที่ สำรวจและประสานกับผู้นำชุมชนเพื่อคัดกรองกลุ่มประชาชนที่ด้อยโอกาส โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ตามที่ประชาชนแจ้งเข้ามา
 ๓.๑.๓ แนวทางพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          เทศบาลได้วางแผนงานด้านการช่วยเหลือกลุ่มเด็ก และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยการสนับสนุนให้กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีงานทำ พร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดูแล จัดฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดให้ได้รับความรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดทุกชนิด โดยจัดทำเป็นตารางแผนการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่วัน/เวลา/สถานที่ สำรวจและประสานกับผู้นำชุมชนเพื่อคัดกรองเด็ก และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ตามที่ประชาชนแจ้งเข้ามา
๓ .๑.๔ แนวทางพัฒนาด้านสาธารณสุข
           เทศบาลได้วางแผนงานด้านการออกสำรวจพื้นที่ โดยการวางแผนแก้ปัญหาในระยะยาว และแบ่งพื้นที่การดูแลให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการออกสำรวจตรวจตราบริเวณจุดที่คาดว่าชุมชนยังได้รับการดูแลด้านการบริการสาธารณะไม่ทั่วถึง โดยจัดทำเป็นตารางแผนการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่วัน/เวลา/สถานที่ และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ตามที่ประชาชนแจ้งเข้ามา
๓.๑.๕ แนวทางพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         เทศบาลได้วางแผนงานด้านการออกสำรวจพื้นที่ด้านสภาพแวดล้อม โดยการวางแผนแก้ปัญหาในระยะยาว และเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ของแต่ละชุมชน แบ่งพื้นที่การดูแลให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการออกสำรวจตรวจตราบริเวณจุดที่คาดว่าชุมชนที่ยังไม่มีการดูแลไม่ทั่วถึง พร้อมจัดทำเป็นตารางแผนการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่วัน/เวลา/สถานที่ และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ตามที่ประชาชนแจ้งเข้ามา


สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th