Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างการบริหาร (องค์กร)  ประกอบด้วย
     ๑. สภาเทศบาล ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด และควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล
     ๒. คณะผู้บริหารเทศบาล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่ทางด้านการบริหาร กำหนดนโยบายในการบริหารงานในท้องที่ของเทศบาล  ตามที่ได้รับอนุมัติหรือ เห็นชอบจากสภาเทศบาล  และตามระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น ๗  หน่วยงาน  ดังนี้
          สำนักปลัดเทศบาล
          กองคลัง
          กองช่าง
          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          กองการศึกษา
          กองสวัสดิการสังคม
          กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลตันหยงมัส  มีอำนาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้
     การตราเทศบัญญัติ
     การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
     สนับสนุนให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
     รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
     ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่
     สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
     ป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมทั้งบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
     ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง รวมทั้งให้มี และบำรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง
     ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม
     ให้มีโรงฆ่าสัตว์และตลาดสด
     ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
     บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
     ให้มีน้ำสะอาดและการประปา
     ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
     เทศพาณิชย์
     หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  หรือตามหนังสือสั่งการ

โครงสร้างเทศบาลตำบลตันหยงมัส

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th