Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
คำแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส
นายสมนึก  จิตมงคล
วันศุกร์ที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2554
 
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ
 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส ได้รับรองให้ข้าพเจ้า นายสมนึก จิตมงคล เป็นนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่13 พ.ศ.2552) ข้าพเจ้าในนามของผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยงมัส ของแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ และเป็นพันธสัญญาในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าโดยนโยบายดังกล่าวนี้ได้ยึดถือแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของจังหวัดนราธิวาส และสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานคือ “คุณธรรมนำหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมเพิ่มรายได้ เป้าหมายสู่เมืองน่าอยู่” ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมราอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
 
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนเทศบาล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา 51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อ
ไปนี้
(1) ให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(4) ให้มีสุสาน และฌาปนสถาน
(5) บำรุง และส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์ รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(9) เทศพาณิชย์
อีกทั้งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา ซึ่งเทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตที่พึงประสงค์ไว้ว่า“ ชุมชน เข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ควบคู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม นำการบริหาร บริการประชาชน ” รวมทั้งสามารถดำเนินการบริหารงานเทศบาลได้อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ข้าพเจ้าจึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส ดังต่อไปนี้
 
1.      นโยบายด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
                          1.1 ผลักดันให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของเทศบาลตำบลตันหยงมัส
                          1.2 จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมาได้ทุกฤดูกาล เพื่อรับรองความเป็นชุมชนน่าอยู่
                          1.3 ทุกครัวเรือน ต้องมีไฟฟ้าใช้ให้มีไฟฟ้าสาธารณะตามถนนทุกสาย ทั้งในตรอก ซอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                          1.4 ผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค
                          1.5 เร่งรัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ของชุมชน
             
2.     นโยบายด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
                          2.1 ชุมชนทำงานเป็นกลุ่ม เน้นการมีส่วนร่วม การประชาสังคมสร้างเครือข่ายชุมชนให้ มีความเข้มแข็ง
                   2.2 “วัด มัสยิด โรงเรียน ชุมชน” เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
                   2.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา พร้อมทั้งสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีอันดีงาม
                   2.4 งานประเพณีต่างๆ เช่น งานตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีทำบุญเดือนสิบ งานเมาลิด วันอาซูรอ วันเด็ก และงานวันสำคัญต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด
                   2.5 สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ หรือให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คนชรา เด็กกำพร้า คนพิการ ทุพพลภาพ ต้องได้รับการดูแลความเป็นอยู่อย่างเหมาะ และทั่วถึง
 
          3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
                   3.1 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ ตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้อัญเชิญมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารเทศบาลตำบลตันหยงมัส โดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้รอดพ้นวิกฤตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็ว ความเพียงพอ หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการมีผลกระทบใด ๆ จะเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของประชาชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับประชาชนให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ โดยยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางและการพัฒนาโดยมุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ด้าน
                             3.1.1 สังคมคุณภาพที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดี เสริมสร้างประชาชนทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกสาธารณพึ่งตนเองได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีความเข้มแข็ง
                             3.1.2 สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
                             3.1.3 สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่าของเอกลักษณ์ไทย พึ่งพาเกื้อกูลกัน รู้จัก สามัคคี ยึดมั่นจารีตประเพณีที่ดีงาม มีความเอื้ออาทร มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง
                   3.2 ส่งเสริมการปลูกพืชผัดปลอดสารพิษ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พืชไร้ดิน
                   3.3 ส่งเสริมการฝึกอาชีพด้านหัตถกรรม การทำอาหาร การถนอมอาหาร ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ และงานฝีมือต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเกิดรายได้ พร้อมจัดหาตลาดรองรับ ส่งเสริมการผลิตสินค้า OTOP ในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล
 
          4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                   4.1 ก่อสร้างกำแพงที่กำจัดขยะให้มิดชิด ปลูกจิตสำนึกประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ การแยกขยะ ขยะรีไซเคิล ขยะปุ๋ยชีวภาพ
                   4.2 จัดหา หรือขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ขอบสระส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา
                   4.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในการช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ขั้นพื้นฐานก่อนนำส่งสถานพยาบาล การ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
                   4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกชุมชน เข้าถึงระบบประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมเร่งรัดการดำเนินการให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน
                   4.5 ส่งเสริมแพทย์แผนไทย ให้ผสมผสานกับระบบบริการสาธารณสุข โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีบริการได้อย่างทั่วถึง
                   4.6 จัดทำสวนสาธารณะ บริเวณลานกีฬาเทศบาล ปลูกต้นไม้สวยงามให้ร่มรื่น เพื่อเป็นสถานที่ผัดผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดของชาวตันหยงมัส อย่างแท้จริง
                   4.7 เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูและรักษา จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
 
                   4.8 สร้างเอกลักษณ์ของเทศบาลตำบลตันหยงมัส ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงาม ดึงดูดผู้คนที่สัญจรและมาเยี่ยมเยือน ได้รับรู้และเกิดความประทับใจ เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวตันหยงมัส
                   4.9 จัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดสดให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค
 
          5. นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา
                   5.1 ส่งเสริม หรือสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล เพื่อให้เน้นงานวิชาการที่จะสามารถพัฒนาเด็กวัยเรียนให้เรียนรู้อย่างกว้างไกล ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม เน้นการสอนคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2543 “เก่ง ดี มีสุข” ส่งเสริมการเรียนรู้เต็มศักยภาพ จัดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป ในทุกระดับการศึกษา
                   5.2 ส่งเสริมการสอนวิชาชีพในโรงเรียน (1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์)
                   5.3 พัฒนาการศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกระดับชั้นและสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์อบรมจริยธรรมประจำหมู่บ้านหรือโรงเรียนตาดีกา ศูนย์เด็กเล็กและการเรียน อัล-กุรอ่าน ในภาคค่ำ อย่างต่อเนื่องและมีระบบ
                   5.4 ก่อสร้างโรงยิมเนเซียม เพื่อรองรับการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ส่งเสริมการจัดการแข่งขัน เพื่อความเป็นเลิศของทุกชนิดกีฬา มุ่งเน้นนักกีฬายอดเยี่ยม และส่งเสริมให้นักกีฬาของเทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับภาคต่อไป
                   5.5 ส่งเสริมให้มีสนามกีฬาทุกเขตชุมชนของเทศบาลตำบลตันหยงมัส
                   5.6 จัดให้มีอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ทุกชุมชน ตามความต้องการของประชาชน
                   5.7 สนับสนุนการเล่นกีฬาทุกประเภทกีฬา และออกกำลังกาย เป้าหมาย คือ “ตันหยงมัสเป็นชุมชนกีฬา”
 
          6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
 
                   6.1 บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ  ซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล พัฒนาระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเอาความสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดและจะประสานความร่วมมือ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารอย่างเปิดเผยในทุก ๆ ด้าน การบริหารเทศบาลตำบลตันหยงมัส มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งฯ ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างสูง การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ให้มีความใกล้ชิดและผูกพันกับประชาชนมาก จะพัฒนาระบบราชการโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน จะขจัดการทุจริตต่าง ๆ จะสร้างและพัฒนาระบบบริหารให้เป็นธรรมาภิบาล ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย
                             6.1.1 หลักนิติธรรม จะยึดถือกฎหมายและความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง
                             6.1.2 หลักคุณธรรม จะยึดมั่งความถูกต้องดีงาม และส่งเสริมสร้างค่านิยมของความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน และมีระเบียบวินัย
                             6.1.3 หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เปิดเผยให้องค์กรตรวจสอบต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถตรวจสอบได้
                             6.1.4 หลักการมีส่วนร่วม จะเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ในการพิจารณา กำหนดนโยบาย ตรวจสอบ ติดตามผล ประเมินผลการบริหารงานเทศบาล หรือการแก้ไขปัญหาทุกข์สุขของประชาชนโดยตรง
                             6.1.5 หลักความรับผิดชอบ จะตัดสินใจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา บนพื้นฐานของประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด จะเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และจะยอมรับผลดี ผลเสีย จากการตัดสินใจของทุก ๆ เรื่อง
                             6.1.6 หลักความคุ้มค่า จะดูแลงานของเทศบาลตำบลตันหยงมัส ให้คุ้มกับเงินภาษีของประชาชน โดยยึดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูง จะใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบระมัดระวังที่สุด
                   6.2 สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทันต่อเหตุการณ์ เร่งให้ระบบบริหารและการให้บริการ จัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียว (ONE STOP SERVICE) เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริการอย่างแท้จริง
                   6.3 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล โดยนำระบบแผนที่ภาษีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
                   6.4 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด
                   6.5 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาล รวมถึงผู้นำชุมชนและชุมชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                   6.6 ปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างให้ทันสมัยและมีคุณภาพ สร้างทัศนคติการให้บริการประชาชน เป็นหัวใจของการบริหารงานโดยเฉพาะการให้บริการทันทีและรวดเร็ว
 
7. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
                   7.1 รณรงค์ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
                   7.2 รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                   7.3 สนับสนุนให้องค์กรอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือสังคมร่วมกับเทศบาล
                   7.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ
                   7.5 พัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในระดับตำบล เพื่อลดความบาดหมางของสังคม
 
          8. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
                   8.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่มาตรฐาน
                   8.2 จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
                   8.3 สนับสนุนให้มีกองทุนในการประกอบอาชีพระยะสั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการดำรงชีวิตในสังคม
                   8.4 การเพิ่มและการขยายโอกาสการมีงานทำ ส่งเสริมแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมงานฝีมือต่าง ๆ ให้มีความชำนาญ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
                  
ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ข้าพเจ้า และคณะผู้บริหารขอกราบเรียนว่า
 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ที่คณะผู้บริหารได้กำหนดไว้ หากเป็นในแนวทางที่ปฏิบัติไปด้วยดี เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อภาระงานที่ปฏิบัติต่อประชาชน ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารก็จะให้การส่งเสริมสนับสนุน แต่หากเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ ในหน่วยงาน ฝ่าย หรือกองต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้อง ๆ ได้รับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ต่อภาระงานที่ปฏิบัติต่อประชาชน ก็จะได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทุกฝ่าย ต่อไป
                   ทั้งนี้ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหาร จะดำเนินการบริหารเทศบาลตำบลตันหยงมัส ด้วยความโปร่งใสโดยนำเงินงบประมาณของเทศบาล งบประมาณที่ได้รับจากการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล นำไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และมีแผนปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จึงของความกรุณาจากท่านสมาชิกเทศบาล ได้โปรดให้ความร่วมมือร่วมใจ และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้นโยบายต่าง ๆ นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บังเกิดผลดี และเกิดผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือ ขจัดความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของประชาชน และสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่น พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ น่าอาศัย ประชาชนอยู่อย่างปลอดภัย เทศบาลตำบลตันหยงมัส จะต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของเทศบาล พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจ และจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมภายใต้กรอบแห่งระเบียบ กฎหมาย ทุกประการ
 


สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th