Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตั้งแต่วันนี้ – 1 กันยายน 2560(วันเวลาราชการ)
                      รับสมัคร                                                                        
 คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน          
 ตั้งแต่วันนี้ – 1  กันยายน  2560(วันเวลาราชการ)                  
     ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก        
 1.เป็นบุคคลที่มีอายุไม่เกิน  25  ปี          
 2.มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตันหยงมัส                  
หลักฐานในการนำมาพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร               
1.  สำเนาบัตรประชาชน  (รับรองสำเนา)  จำนวน  1  ฉบับ      
   2.   สำเนาทะเบียนบ้าน  (รับรองสำเนา)    จำนวน  1  ฉบับ                                                      
หมายเหตุ กรณีเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน                                
อนุโลมให้ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงเพียงอย่างเดียว                             
    3.  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ)             
        ร่วมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
วันเสาร์ที่ 9  กันยายน  2560
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตันหยงมัส 
ณ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก
1. เป็นบุคคลที่มีอายุไม่เกิน  25  ปี 
2. มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตันหยงมัส 
หลักฐานในการนำมาพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร
1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)   จำนวน  1  ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  (รับรองสำเนา)    จำนวน  1  ฉบับ
หมายเหตุ  กรณีเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
อนุโลมให้ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงเพียงอย่างเดียว
3. รูปถ่าย  1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดำ )
กำหนดการเพื่อเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก               
เวลา 09.00-12.00 น.   ยื่นหลักฐาน
เวลา 13.00  น.  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ                 

 
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th