ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สำนักงานท้องถิ่นอำเภอระเเงะ และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิบัติการเชิงกลุยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน 10 ครัวเรือน ณ ชุมชนโรงเรียนเจริญศึกษา หมู่ที่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส
33
22 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สำนักงานท้องถิ่นอำเภอระเเงะ และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิบัติการเชิงกลุยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน 10 ครัวเรือน ณ ชุมชนโรงเรียนเจริญศึกษา หมู่ที่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส