กองช่าง
 • นายมงคล ทองไกร

  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

  ติดต่อ โทร. 073-671-364 ต่อ 301

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายโยธา

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นายวาริช ขำจิตต์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางสาวอนงค์นุช อ่องบุญ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน