กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • นายอำนวย พุทธนุกูล

  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  ติดต่อโทร.0-7367-1364 ต่อ 207

 • นางสาวศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 • นางสาววรลักษณ์ ไซร้สุวรรณ

  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 • ว่าง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายสุชยา นิยมธรรม

  นิติกรปฏิบัติการ