ข้อมูลผู้บริหาร
 • นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ

  นายกเทศมนตรี

  ติดต่อ โทร.0-7367-1364 ต่อ 201

 • ( ว่าง )

  รองนายกเทศมนตรี

  ติดต่อ โทร.0-7367-1034 ต่อ 202

 • นายพนิช สินุธก

  รองนายกเทศมนตรี

  ติดต่อ โทร.081-5919731

 • นางสาววิไล สัญญาณเสนาะ

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

  ติดต่อ โทร.098-6702842

 • นายสว่าง อกนิษฐ์กุล

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  ติดต่อ โทร.086-2905336