กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นางกรรณิกา มะ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

  ติดต่อ โทร. 073-671-364 ต่อ 107

 • นายเรวัต จันทร

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • นางสาวมัทนียา ขวัญดี

  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

 • นางสาวสุชัญญา ช่อเขียว

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน