สำนักปลัด
 • นายประพัทธ์ ปรางสุวรรณ

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

  ติดต่อ โทร. 073-671-364 ต่อ 208

 • นายธานินทร์ สุวรรณมณี

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • นางพิริภรณ์ จิตนะมงคล

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นายกำภู โชติการ

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

 • นางปณิตตา จิตมงคล

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวดารุณี เจ๊ะสาและ

  เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานธุรการ