หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายณัฐภัทร จิตนะมงคล

  ปลัดเทศบาล

  โทร. 0-7367-1364 ต่อ 203

 • นายนพพร จันทร์แก้ว

  รองปลัดเทศบาล

  โทร. 0-7367-1364 ต่อ 204

 • นายประพัทธ์ ปรางสุวรรณ

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  โทร. 0-7367-1364 ต่อ 208

 • นายอำนวย​ พุทธนุกูล

  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  โทร. 0-7367-1364 ต่อ 207

 • นางลำยอง ธรรมประณีต

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 0-7367-1364 ต่อ 102

 • นางภาดา มานพศิลป์

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

  โทร. 0-7367-1364 ต่อ 209

 • นายมงคล ทองไกร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 0-7367-1364 ต่อ 302

 • นางกรรณิกา มะ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

  โทร. 0-7367-1364 ต่อ 109

 • นางศิริลักษณ์ เงานอ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  โทร. 0-7367-1364 ต่อ 210