สมาชิกสภา
 • นายเอกชัย จิตมงคล

  ประธานสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส เขต 1)

 • นายอัมรำ แวจิ

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส เขต 2)

 • นายมูฮำหมัด ตาเห

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เขต 1)

 • นายประพันธ์ หนูชู

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เขต 1)

 • นายกูเปาซัน สุริยะสุนทร

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เขต 1)

 • นายอรุณ กรัณฑสุทธานนท์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เขต 1)

 • นายเจริญ สุวรรณพรหม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เขต 1)

 • นายสุรัตน์ ตันติยะสกุล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เขต 2)

 • นายรอยะ ยูโซ๊ะ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เขต 2)

 • นายจักรกรี บุญล่วน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เขต 2)

 • นายยัสลัน แนปิแน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เขต 2)

 • นายสุริยา บือราเฮง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เขต 2)