กองคลัง
 • นางลำยอง ธรรมประณีต

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  -

 • นางวันดี ประยูรวงศ์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • นางสาว อาริยา สามัญ

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน