กองการศึกษา
 • นางภาดา มานพศิลป์

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  ติดต่อ โทร.0-7367-1364 ต่อ 209

 • นายพิชัย จันทร์แก้ว

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางภาดา มานพศิลป์

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวสุคนธ์ จินนะมงคล

  นักสันทนาการปฏิบัติการ

 • นางสาวอารียา อาดตันตรา

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ