กองสวัสดิการและสังคม
 • นางศิริลักษณ์ เงานอ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)

  ติดต่อ โทร. 073-671-364 ต่อ 210

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 • นางสาวนภัสรพี ทองแดง

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 • นางเจนจิรา เจริญสุข

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน