ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ดำเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลตันหยงมัส ในพื้นที่เทศบาลตำบลตันหยงมัส โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั้ง 7 ชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตันหยงมัส
34
23 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ดำเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลตันหยงมัส ในพื้นที่เทศบาลตำบลตันหยงมัส โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั้ง 7 ชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตันหยงมัส