ข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2564
23 กันยายน 2565

474


ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส

เรื่อง การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะลำบาก
และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล
"ประชาบดี" ประจำปี 
2564